Farlig avfall

Oppdatert: 28.02.2017

Farlig avfall seminar tirsdag 14. februar 2017, Utsikten Hotel, Kvinesdal.  Farlig avfall

Håndtering av farlig avfall er regulert i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

§ 11-10.Kommunenes ansvar

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen. Plikten er begrenset til mottak av inntil 1000 kg farlig avfall totalt pr. år pr. avfallsbesitter.

Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger i henhold til plikten i første ledd, skal det ikke tas vederlag. Kommunens kostnader knyttet til håndtering av farlig avfall fra husholdninger skal dekkes gjennom det kommunale avfallsgebyret, jf. forurensningsloven § 34.

SLIK GJØR DU

Alle husholdninger som ønsker det, kan få rød boks til farlig avfall. Innholdet i denne kan leveres til betjent mottak. Lever farlig avfall i originalemballasjen eller annen emballasje som er merket med innholdet slik at mottaket vet hva de håndterer.

Kontakt betjening på miljøstasjonen hvis du har spørsmål om farlig avfall.

Levering av Eternitt-plater (asbest) til en av IRS Miljø sine miljøstasjoner er gratis for privatpersoner, for inntil 1000 kg pr år.

På websidene til Miljødirektoratet kan du lese mer om farlig avfall

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en brosjyre med Proffe råd om byggavfall.  

Har virksomheten din farlig avfall?

Har din virksomhet mer enn én kilo farlig avfall har du plikt til å levere dette minst én gang per år til et lovlig mottak for farlig avfall. Du må deklarere avfallet i Avfallsdeklarering.no ved levering.

Trenger du hjelp for å komme i gang med Avfallsdeklarering.no kan du lese en brukerveiledning her.