BEHOLDERPLASSERING OG KJØREVEI
Oppdatert: 22.11.2021

IRS Miljø IKS jobber for tiden med et prosjekt der vi har fokus på henteavstand og snuplass for renovasjonsbilene.

Renovasjonsforskriften §9.4 sier dette om henteavstand: «Hentestedet som er det stedet hvor oppsamlingsenheten gjøres tilgjengelig for tømming skal ligge maksimalt 5 m fra kjørbar vei og være lett tilgjengelig.»

Retningslinjer for godkjenning av kjørevei sier: «Når avstanden fra hovedvei/kjørevei for renovasjonsbilen er mindre enn 50 m til snuplass ved boligen(e) skal abonnenten(e) trille beholderne fram til maksimalt fem meter fra hovedveien.»

Vi sender ut sms eller brev til alle abonnenter som har beholderne feil plassert på tømmedagen. 

  • Du kan sette ut beholderne kvelden før, eller før kl 06.00 den dagen det skal bli hentet.
  • Eventuelt kan det lages et fast hentested, maksimalt 5 meter fra veien.
  • Hentestedet skal være på bakkenivå, uten trapper.
  • Huseier er ansvarlig for sikring av beholderne.

Selv om beholderne kanskje er blitt hentet fra nåværende standplass i lang tid, er det ikke et argument for at dette skal fortsette. En tidligere muntlig avtale med sjåfør eller annen utsending fra IRS, eller «stilltiende godkjenning» fra en enkelt sjåfør er ikke en gyldig avtale, og opphever ikke forskriftenes bestemmelser.

KJØREVEI OG SNUPLASS

Dersom det er mer enn 50 meter fra hovedvei og inn til snuplass ved ditt hus, kan renovatøren kjøre inn for å hente avfallet.

Renovasjonsforskriften § 9.4 sier dette om adkomstvei og snuplass: «Privat adkomstvei som renovatøren benytter frem til hentestedet for oppsamlingsenheter skal være kjørbar og ha tilstrekkelig snumulighet.»

  • Beholderne må stå innen 5 meter fra snuplassen.
  • Snuplassen din må være fri for biler og andre større gjenstander så renovasjonsbilen kan benytte den på tømmedagene hvis du ønsker å beholde dagens plassering av beholderne.
  • Hvis ikke må du trille beholderne ut til kjøreveien for renovasjonsbilen på tømmedagen
  • Du kan sette ut beholderne kvelden før eller før kl 06.00 den dagen det skal bli hentet.

 

Utdrag fra § 9.4 Abonnentens plikter i renovasjonsforskriften

§ 9.4 Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenhetene er tilgjengelige for kommunal innsamling slik at følgende skal gjelde: Hentestedet som er det stedet hvor oppsamlingsenheten gjøres tilgjengelig for tømming skal ligge maksimalt 5 m fra kjørbar vei og være lett tilgjengelig.

På hentestedet skal oppsamlingsenheten plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsenheten. Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørens arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, skal oppsamlingsenheten omplasseres.

Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenheten ikke volder skade. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at oppsamlingsenheten beveger seg, velter eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid. Privat adkomstvei som renovatøren benytter frem til hentested for oppsamlingsenheter skal være kjørbar for større kjøretøy og ha tilstrekkelige snumuligheter.

Langs strekningen med privat veg skal det være minst 2 abonnenter pr. km vegstrekning (dvs. 2 km tur/retur). Privat adkomstvei skal tåle akseltrykk på 8 tonn, ha veibredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter. Ved bruk av privat adkomstvei skal det foreligge skriftlig bekreftelse på rett til benyttelse av veien for innsamling av husholdningsavfall. I områder der offentlige veger som renoveres, permanent har lavere standard enn kravet angitt over, kan IRS Miljø IKS godkjenne bruk av privat veg med tilsvarende standard.

Her kan du lese hele Renovasjonsforskriften, med retningslinjer.

Har du spørsmål så vil vi gjerne at du tar kontakt med IRS Miljø IKS. Du kan kontakte oss enten på telefon 38 32 60 80 eller e-post, post@erikstemmen.no.